Benzine plus

(1 klantreviews)
12.
99
Per Liter € 39.97
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type artikel: Behandeling benzinemotor

De Wynn's Benzine Plus 325ml houdt het brandstofsysteem van uw benzinemotor in optimale conditie. De toevoeging voor benzinemotoren smeert de kleppen en bovenkant van cilinders. Dit verbetert de mengselvorming van lucht en benzine, zodat de verbranding van de motor verbeterd. Met het benzineadditief, dat kan worden gebruikt voor gelode en loodvrije benzine, blijft de carburateur vrij van ijsvorming. Dit bevordert het motorvermogen. Heeft uw motor een katalysator, dan tast de Wynn's Benzine Plus 325ml deze niet aan. De bescherming die het product de motor biedt, onder andere tegen roest en corrosie, voorkomt een onregelmatig toerental, inhouden en moeilijk starten van de motor. Iedere benzinemotor met carburateur kan een behandeling met Wynn's Benzine Plus 325ml gebruiken.  
Lees meer

Specificaties

Product
Productnummer 326813
Merk Wynn's
Duurzaam Nee
Algemeen
Type artikel Behandeling benzinemotor
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Alle organen. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P405: Achter slot bewaren.
Reviews worden geladen

Recent bekeken