Turtle Wax All Metal Polish 300 ML

7.
99
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type artikel: Wax

De Turtle Wax All Metal Polish herstelt metalen en chromen oppervlakken. Verwijdert roest en maakt uitlaten en roof racks weer glimmend. Verwijdert oxidatie waardoor er een beschermende barrière achterblijft.

Specificaties

Product
Productnummer 550747
Merk Turtle Wax
Duurzaam Nee
Algemeen
Type artikel Wax
Materiaal van doeloppervlak Metaal, Chroom
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken