Giga Gamma Meals Voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN

“NEWYORKPIZZA WINACTIE 2020”

Algemeen

• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de New York pizza actie van GAMMA Nederland (“GAMMA”); een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden (Nederland).

• Alle deelnemers aan deze actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de actie gaat u als deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Actieomschrijving

• Door mee te doen aan de winactie op Instagram 'gamma_nl' binnen de actieperiode (zie volgende punt), maak je kans op een jaar lang gratis pizza (52 coupons) bij New York Pizza

• In de actieperiode, 31 augustus 2020 om 12.00 uur en eindigt op zondag 27 september om 23.59 uur (“Actieperiode”) kan een deelnemer via een online uiting op Instagram mee doen aan de winactie. Deelnemers kunnen zich inschrijven door GAMMA en New York Pizza te volgen en te reageren op de social post op Facebook en Instagram. In dit bericht dienen deelnemers iemand te taggen en uit te leggen waarom hij/zij de prijs verdient.

• Op 6 oktober 2020 wordt de winnaar gekozen.

• Na het kiezen van de winnaar wordt de winnaar via een direct message benaderd.

• Alleen reacties binnen genoemde Actieperiode, worden in de trekking meegenomen. Het is niet mogelijk om aan de actie deel te nemen buiten de actieperiode is gedaan. Er zijn meerdere reacties voor deelname toegestaan.

• Gegevens van deelnemers zullen vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving.

De prijzen

• Het prijzenpakket (incl. BTW) van deze actie bestaat uit: eenmalig 52 vouchers van New York. 1 New York Pizza voucher is geldig voor 1 25 cm NY style pizza. Voor grotere bodems worden bodemtoeslagen gerekend. Deze voucher is geldig bij bezorgen en afhalen.

• De prijs is voor 1 persoon, die de vouchers & cadeaupas naar vrijheid kan besteden.

• De voucher is geldig bij bezorgen en afhalen en is alleen in te leveren via www.newyorkpizza.nl of de app van New York Pizza.

• De vouchers zijn geldig t/m 6 oktober 2021, de GAMMA cadeaupas is onbeperkt geldig.

• Werknemers van GAMMA en externe partijen waarmee GAMMA samenwerkt zijn uitgesloten van deelname.

• Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

• Deelname aan deze winactie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is.

• In week 41 van 2020 wordt door middel van een trekking de winnaars gekozen. Dit wordt op willekeurige en onpartijdige wijze uitgevoerd.

• De winnaar wordt op 6 oktober bereikt via een direct message via Instagram.

• De winnaar kan niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs in ontvangst te nemen en/of van de gewonnen prijs gebruik te maken.

• De prijs en/of eventuele restwaarde van de productprijzen is niet inwisselbaar voor contanten en/of andere prijzen.

• In geval incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer, een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt GAMMA zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

Publiciteit

• Indien de winnaar op verzoek van de Organisator meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaar.

• De winnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van de Organisator.

Algemene bepalingen

• Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt GAMMA zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is GAMMA gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.

• GAMMA, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het gebruik van de gewonnen prijzen en/of verkregen producten.

• GAMMA is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website www.gamma.nl, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

• Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.

• De actievoorwaarden zijn te vinden op de website van GAMMA. GAMMA behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. De meest actuele actievoorwaarden zijn te vinden op de website www.gamma.nl

• In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van GAMMA.

• Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen deelnemers terecht bij de klantenservice van GAMMA via het contactformulier op https://www.gamma.nl/klantenservice of telefonisch via 088-010 86 20. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd.

• Alle rechten van intellectueel eigendom die mogelijk rusten op teksten, afbeeldingen, lay-out, software en/of overige informatie omtrent de Actie komen toe aan de Organisator.

• Op de Actie is Nederlands recht van toepassing

• Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van GAMMA) en GAMMA handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode.

Recent bekeken