Bison schimmelvreter 500 ml

(6 klantreviews)
7.
99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type artikel: Schimmelverwijderaar

De Bison schimmelvreter vernietigt onmiddellijk schimmel en algen op wanden, vloeren en voegen, zowel binnen als buiten. Met de unieke combinatie van spray en schuim is deze schimmelvreter geschikt voor de behandeling van zowel grote oppervlakten, als hardnekkige vlekken en lastig bereikbare plaatsen. Resultaat in 10 minuten.

Specificaties

Product
Productsoort Schimmelvreter
Productnummer 205639
Gewicht product 507 gr
Hoogte product 24.0 cm
Lengte product 10.5 cm
Breedte product 5.5 cm
Merk Bison
Duurzaam Nee
Algemeen
Inhoud 0.5 Liter
Type artikel Schimmelverwijderaar
Substantie Vloeistof
Technische kenmerken
Overschilderbaar na 24.0 uur
Stofdroog na 3.0 uur
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaarlijk
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken