Griffon soldeervloeistof RVS S39 80 ml

5.
99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Hoogactieve soldeervloeistof speciaal voor het zachtsolderen van RVS en andere moeilijk te solderen metalen zoals (sterk vervuild of geoxideerd) zink, nikkel en chroom in vrijwel alle toepassinggebieden.

Griffon S-39® RVS Bliter is een hoogactieve soldeervloeistof. Dit soldeermiddel is speciaal geschikt voor het zachtsolderen van RVS en andere moeilijk te solderen metalen, zoals (sterk vervuild of geoxideerd) zink, nikkel en chroom. Dankzij de bijzondere samenstelling kunt u Griffon RVS Blister in vrijwel alle toepassingsgebieden gebruiken. Inhoud: 80ml

Specificaties

Product
Productsoort Soldeervloeistof
Productnummer 210637
Gewicht product 74 gr
Hoogte product 21.5 cm
Lengte product 9.0 cm
Breedte product 4.9 cm
Merk Griffon
Duurzaam Nee
Algemeen
Type artikel Soldeer & lasaccessoire
Materiaal Staal
Soort materiaal RVS/ Inox (Roestvrij staal)
Gebruik
Materiaal van doeloppervlak Chroom, RVS, Nikkel, Zink
Toepassing Zachtsolderen
Beoogd gebruik Universeel
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken