Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het in bezit hebben en het gebruiken van de GAMMA Voordeelpas, waaronder ook begrepen het daaraan gekoppelde pasnummer voor online activiteiten.

Het GAMMA Voordeelpasprogramma wordt uitgevoerd door GAMMA Nederland, een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden, verder te noemen "GAMMA".

Begrippen

  • Site: de website www.gamma.nl en de GAMMA app
  • Voordeelpashouder: degene op wiens naam de GAMMA Voordeelpas geregistreerd staat
  • GAMMA: GAMMA bouwmarkten in Nederland en de website www.gamma.nl ("Site")

Instemming

De voordeelpashouder heeft kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden op het aanvraagformulier van de GAMMA Voordeelpas of op de internetsite. Door het aanvragen van de GAMMA Voordeelpas, heeft de voordeelpashouder zich akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

Mogelijkheden GAMMA Voordeelpas

De GAMMA Voordeelpas biedt op vertoon voordeel bij aankopen in de GAMMA bouwmarkten in Nederland of via de Site. De aangeboden voordelen zijn voor de voordeelpashouder geheel vrijblijvend. GAMMA kan aan de voordelen voorwaarden verbinden. GAMMA zal bij het retourneren van een aankoop een op grond van de GAMMA Voordeelpas genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de voordeelpashouder verrekenen. Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de GAMMA Voordeelpas is GAMMA gerechtigd een aan de GAMMA Voordeelpas gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de voordeelpashouder terug te vorderen.

Eigendom van de GAMMA Voordeelpas

De GAMMA Voordeelpas blijft eigendom van GAMMA. De GAMMA Voordeelpas is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik door de voordeelpashouder. GAMMA kan zonder opgaaf van redenen de pas met het daaraan gekoppelde nummer onbruikbaar maken.

Wijziging en beëindiging van de GAMMA Voordeelpasvoordelen en het -programma

GAMMA behoudt zich het recht voor om de aan de GAMMA Voordeelpas verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. GAMMA behoudt zich tevens het recht voor het GAMMA Voordeelpasprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de GAMMA-bouwmarkt(en), op de Site of via andere media, zonder dat hiermee enige verplichting van GAMMA wordt geïmpliceerd.

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de voordeelpashouder verstrekte persoonsgegevens, zijn aankopen met de GAMMA Voordeelpas en het voordeelpasnummer worden door GAMA verwerkt. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. In de privacyverklaring van GAMMA staat hoe GAMMA omgaat met persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

GAMMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de GAMMA Voordeelpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de GAMMA Voordeelpas. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is GAMMA niet aansprakelijk voor schade tengevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de GAMMA Voordeelpas. Bovendien is GAMMA niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de GAMMA Voordeelpas. GAMMA streeft er naar zijn informatie te allen tijde correct, volledig en up-to-date te houden..

Slotbepalingen

GAMMA behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de geldende algemene voorwaarden staan op gamma.nl vermeld. GAMMA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te kunnen wijzigen. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

Versie: oktober 2022
Alle rechten voorbehouden - GAMMA Nederland

Recent bekeken