Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de GAMMA Voordeelpas, waaronder ook begrepen het daaraan gekoppelde pasnummer voor online-activiteiten.

Het GAMMA Voordeelpasprogramma wordt uitgevoerd door GAMMA Nederland, een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden, verder te noemen "GAMMA" en door haar ingeschakelde derden, waaronder bewerkers in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Begrippen

Site: de website www.gamma.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen
Voordeelpashouder: degene op wiens naam de GAMMA Voordeelpas geregistreerd staat
GAMMA: GAMMA-bouwmarkten in Nederland en de website www.gamma.nl ('Site")

Instemming

De voordeelpashouder heeft kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden op het aanvraagformulier van de GAMMA Voordeelpas of op de internetsite. Door het aanvragen van de GAMMA Voordeelpas, heeft de voordeelpashouder zich akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

Mogelijkheden GAMMA Voordeelpas

De GAMMA Voordeelpas biedt op vertoon daarvan bij de kassa of bij het invoeren van het pasnummer op daartoe geëigende plaatsen op de site, de voordeelpashouder voordeel bij aankopen in de GAMMA-bouwmarkten in Nederland of via de site, verder gezamenlijk aan te duiden als "GAMMA", en in sommige gevallen bij andere participanten.

De aangeboden voordelen zijn voor de voordeelpashouder geheel vrijblijvend. GAMMA kan aan de voordelen voorwaarden verbinden. GAMMA zal bij het retourneren van een aankoop een op grond van de GAMMA Voordeelpas genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de voordeelpashouder verrekenen.

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de GAMMA Voordeelpas is GAMMA gerechtigd een aan de GAMMA Voordeelpas gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de voordeelpashouder terug te vorderen.

Wanneer een voordeelpashouder in het kader van het GAMMA Voordeelpasprogramma een coupon ontvangt, zijn de Algemene couponvoorwaarden van toepassing. 

Het aanvragen van de GAMMA Voordeelpas

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een GAMMA Voordeelpas aanvragen bij/via GAMMA. Een aanvraag via de site wordt door GAMMA Nederland beoordeeld. Een aanvraag via de GAMMA-bouwmarkt wordt aldaar beoordeeld. In beide gevallen kan de aanvraag zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag wordt de GAMMA Voordeelpas of het daaraan gekoppelde nummer onmiddellijk verstrekt en kan deze direct gebruikt worden.

Eigendom van de GAMMA Voordeelpas

De GAMMA Voordeelpas blijft eigendom van GAMMA. De GAMMA Voordeelpas is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik door de voordeelpashouder. Het is niet toegestaan om het nummer van de GAMMA Voordeelpas aan anderen ter beschikking te stellen – dit is gezien het gemak waarmee de GAMMA Voordeelpas kan worden aangevraagd evenmin noodzakelijk. GAMMA kan zonder opgaaf van redenen de pas in laten nemen of het hieraan gekoppelde nummer onbruikbaar maken. Indien de voordeelpashouder de deelname aan het GAMMA Voordeelpas-programma beëindigt, dient deze zijn GAMMA Voordeelpas op een door GAMMA te bepalen plaats in te leveren.

Wijziging en beëindiging van de GAMMA Voordeelpasvoordelen en het -programma

GAMMA behoudt zich het recht voor om de aan de GAMMA Voordeelpas verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. GAMMA behoudt zich tevens het recht voor het GAMMA Voordeelpasprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de GAMMA-bouwmarkt(en), op de site of via andere media, zonder dat hiermee enige verplichting van GAMMA wordt geïmpliceerd.

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de voordeelpashouder bij het aanvragen van de GAMMA Voordeelpas verstrekte persoonsgegevens, zijn aankopen met de GAMMA Voordeelpas en zijn gebruik van het pasnummer worden opgenomen in het GAMMA Voordeelpasgegevensbestand waarvan GAMMA houder is. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. GAMMA kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van voordeelpashouders over extra voordelen. GAMMA kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan GAMMA (mede)houder is, waaronder gegevens over gebruik van de site. Persoonsgegevens worden door GAMMA nimmer aan derden verstrekt, tenzij GAMMA daartoe wettelijk verplicht is. Het GAMMA Voordeelpasgegevensbestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

GAMMA kan de voordeelpashouder over de GAMMA Voordeelpas persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij GAMMA geregistreerd staande gegevens. Wanneer de gegevens van de voordeelpashouder wijzigen, de voordeelpashouder geen informatie over de voordelen van de GAMMA Voordeelpas meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het GAMMA Voordeelpasprogramma wenst te beëindigen, kan de voordeelpashouder dit melden via de site (voorkeur) of de GAMMA-bouwmarkt door het hiervoor bestemde wijzigingsformulier in te vullen en in te leveren.

Meer informatie over privacy

Aansprakelijkheid

GAMMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de GAMMA Voordeelpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de GAMMA Voordeelpas. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is GAMMA niet aansprakelijk voor schade tengevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de GAMMA Voordeelpas. Bovendien is GAMMA niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de GAMMA Voordeelpas. GAMMA streeft er naar zijn informatie te allen tijde correct, volledig en up-to-date te houden.

Slotbepalingen

GAMMA behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de geldende algemene voorwaarden staan op gamma.nl vermeld. Door gebruik te maken van de GAMMA Voordeelpas na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de voordeelpashouder te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden GAMMA Voordeelpas.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Coupons
Op de coupons die de voordeelpashouder in het kader van het GAMMA Voordeelpasprogramma ontvangt, zijn de Algemene couponvoorwaarden van toepassing.

Versie: januari 2014
Alle rechten voorbehouden - GAMMA Nederland

Recent bekeken