algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden en bepalingen voor het schrijven van beoordelingen

Definities
In deze voorwaarden hebben de hiernavolgende begrippen de volgende betekenis:
Content: een beoordeling van een op de Website aangeboden product in de vorm van een score, bericht, afbeelding, foto of video welke door de Gebruiker kan worden geplaatst op de Website.
Gebruiker: een natuurlijk persoon van minimaal 16 jaar oud, die gebruik maakt van de Rating-service door Content te plaatsen op de Website.
Rating-service: online service waarmee een Gebruiker op de Website aangeboden producten kan beoordelen door middel van het plaatsen van een score en/of het delen van ervaringen door middel van een bericht, afbeelding, foto of video op de Website in het daarvoor bestemde beoordelingsscherm.
Website: de website van gamma.nl. GAMMA Nederland is een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden, verder te noemen 'GAMMA'.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Rating-service door Gebruiker op de Website.

Gebruiksvoorschriften
De Gebruiker dient minimaal 16 jaar oud te zijn om gebruik te kunnen maken van de Rating-service.

De Gebruiker zal zich onthouden van ongeoorloofd gebruik van de service en zal zich gedragen zoals mag worden verwacht op een openbaar forum. In het bijzonder zal de Gebruiker geen Content verzenden:

 • welke onwaar, onjuist of misleidend is;
 • welke aanstootgevend, beledigend of discriminerend is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 • die in strijd is met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 • die de privacy of persoonlijke levenssfeer van derden schendt; welke inbreuk maakt of in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van GAMMA of derden;
 • voor reclame- of marketingdoeleinden;
 • welke spam of andere ongewenste berichten bevat;
 • welke malware bevat.


Richtlijnen voor het geven van een beoordeling:

 • beperk uw beoordeling tot het product en uw persoonlijke ervaringen ten aanzien van het gebruik;
 • beschrijf waarom het product u wel of niet bevalt; noem geen concurrenten of specifieke prijs die u voor het product heeft betaald;
 • geef geen persoonsidentificerende informatie zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie;
 • schrijf uw beoordeling in het Nederlands;
 • als u feedback wilt geven over de keuze van het assortiment, de prijzen, het bestel- of leveringsproces of andere zaken gerelateerd aan de klantenservice dan verzoeken wij u hiervoor geen gebruik te maken van de Rating-service. U kunt hiervoor direct contact opnemen met de Klantenservice van GAMMA.

 

Houdt u bij het inzenden van afbeeldingen in ieder geval aan de volgende richtlijnen:

 • afbeeldingen dienen in BMP-, PNG-, GIF- of JPEG-formaat te worden aangeleverd;
 • de bestandsgrootte moet 5 MB of minder zijn;
 • de afbeelding moet ten minste 60 pixels hoog zijn;
 • de afbeelding moet ten minste 60 pixels breed zijn;
 • verzend alleen foto’s of afbeeldingen waarvan u de auteursrechthebbende bent;
 • verstuur geen foto’s of afbeeldingen waarop een andere persoon zichtbaar is zonder diens toestemming.


Houdt u bij het inzenden van video’s in ieder geval aan de volgende richtlijnen:

 • verzend alleen video’s waarvan u de auteursrechthebbende bent
 • verstuur geen video’s waarin andere personen zichtbaar zijn zonder diens toestemming;
 • zorg ervoor dat uw video betrekking heeft op het product; verzend bijvoorbeeld video’s van uzelf waarin u het product gebruikt.

 

Door de Gebruiker verzonden Content wordt doorgaans binnen 2 tot 4 werkdagen op de Website geplaatst. Reeds verzonden Content kan door de Gebruiker niet worden aangepast of verwijderd.

GAMMA behoudt zich het recht voor om Content te weigeren of reeds geplaatste Content om welke reden dan ook aan te passen of te verwijderen, waaronder begrepen Content waarvan GAMMA van mening is dat deze in strijd is met deze Gebruikersvoorwaarden.

GAMMA staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de Content.

Licentie en intellectuele eigendom
Door het verzenden van Content naar de Website

 • geeft de Gebruiker GAMMA een onherroepelijk, overdraagbaar recht om de Content te gebruiken, te publiceren of anderszins openbaar te maken, te kopiëren, op te slaan, aan te passen, te verveelvuldigen, aan derden te verstrekken en door derden te laten publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en commercieel te exploiteren zonder dat GAMMA daarvoor aan Gebruiker een vergoeding verschuldigd is;
 • verleent de Gebruiker toestemming aan GAMMA voor de openbaarmaking van zijn portret, voor zover dit is    opgenomen in de Content, en de verstrekking daarvan aan derden;
 • doet de Gebruiker, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.

 

Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen heeft verkregen van derden. Gebruiker vrijwaart GAMMA (en haar externe service provider Bazaarvoice Inc.) en voor haar werkzame personen voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden in verband met een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig handelen jegens derden door het publiceren van Content van Gebruiker.

Privacy
GAMMA verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig het op de website gepubliceerde privacybeleid van GAMMA. Het door Gebruiker ingevulde e-mailadres wordt niet gebruikt voor het verzenden van acties en aanbiedingen. Door het verzenden van Content gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de door Gebruiker opgegeven persoonsgegevens mogen worden gebruikt om contact met Gebruiker op te nemen over de status van de beoordeling en voor andere administratieve doeleinden met betrekking tot de verwerking en verzending van de Content.