HG vlekverwijderaar 0.5L

8.
49
Per Liter € 16.98
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Beoogd gebruik: Tegels
  • Type: Compleet product

HG vlekverwijderaar (HG product 21) lost vet en olie op van vloertegels, plavuizen, natuursteen, beton en cement. Verdun HG vlekverwijderaar, afhankelijk van de graad van vervuiling met water. Daarna aanbrengen met een harde bezem. Even laten inwerken, goed schrobben en naspoelen met water.

Specificaties

Product
Productnummer 377823
Gewicht product 480 gr
Hoogte product 21.0 cm
Lengte product 6.7 cm
Breedte product 6.7 cm
Merk HG
Ecocheque Nee
Algemeen
Voorbehandeling Nee
Type Compleet product
Substantie Vloeistof
Gebruik
Beoogd gebruik Tegels
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaarlijk
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken