OK thinner 1 liter

(2 klantreviews)
4.
00
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De OK thinner 1 liter is een oplosmiddel op oliebasis voor het verdunnen van verf. Naast het verdunnen van verf je kan thinner ook gebruiken als reiniger of ontvetter. Wil je lijmresten of achtergebleven plaksel van stickers verwijderen? Dan is thinner een geschikt middel. Gebruik geen thinner voor kunststofoppervlaktes. Thinner tast namelijk veel kunststoffen aan.

  Let op: Het gebruik van thinner kent enkele risico’s. De vloeistof is namelijk zeer brandbaar en daarnaast ontstaat de kans op explosiegevaar bij onvoldoende ventilatie. In Nederland mag thinner niet meer binnenshuis worden gebruikt. 

  Lees meer

  Specificaties

  Product
  Productsoort Thinner
  Productnummer 547478
  Gewicht product 845 gr
  Hoogte product 25.0 cm
  Lengte product 8.5 cm
  Breedte product 8.5 cm
  Merk OK
  Duurzaam Nee
  Algemeen
  Type artikel Thinner
  Gebruik
  Binnen/buitengebruik Buiten
  Toepassing Ontvetten, Schoonmaken, Verdunnen
  Materiaal van doeloppervlak Verf
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezi
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken