Alabastine sierpleister reiniger 1l

11.
99
Per Liter € 11.99
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De Sierpleisterreiniger van Alabastine is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van sierpleister en structuurverf en heeft een milde geur. Dit product is chloorvrij en reinigt moeiteloos strepen, nicotine-, roet- en vetvlekken zonder de ondergrond aan te tasten. Deze reiniger kan worden gebruikt voor regulier onderhoud of als voorbehandeling voor het verven. Om strepen te voorkomen kunt u het beste de muren van boven naar beneden reinigen. Bij zware vervuiling kunt u de Sierpleisterreiniger van Alabastine onverdund met een borstel aanbrengen.
  Lees meer

  Specificaties

  Product
  Productsoort Verfreiniger
  Productnummer 226938
  Type(nummer) Sierpleister
  Merk Alabastine
  Duurzaam Nee
  Algemeen
  Type artikel Verfreiniger, Afbijtmiddel, Verwijderproduct
  Gebruik
  Toepassing Schoonmaken
  Binnen/buitengebruik Binnen
  Materiaal van doeloppervlak Verf
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken