GAMMA kwastontharder 500 ml

6.
49
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De GAMMA kwastontharder 500 ml gebruik je voor kwasten die hard geworden zijn. Voor soepele kwasten eerst de hard geworden kwasten laten inweken in de GAMMA kwastontharder. GAMMA kwastontharder kan je gebruiken voor kwasten die gebruikt zijn voor verven op water- en terpentinebasis.

  Specificaties

  Product
  Productsoort Kwastontharder
  Productnummer 507649
  Gewicht product 523 gr
  Lengte product 7.0 cm
  Breedte product 7.0 cm
  Merk GAMMA
  Algemeen
  Type Kwastreiniger
  Gebruik
  Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
  Toepassing Schoonmaken
  Materiaal van doeloppervlak Verf
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Waarschuwing
  EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H302 + H332: Harmful if swallowed or if inhaled.
  Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken