GAMMA stickerverwijderaar 250 ml

(5 klantreviews)
3.
99
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De GAMMA stickerverwijderaar 250 ml is ideaal voor het verwijderen van lijmresten van stickers, plakband, tapelijm, maar ook voor het verwijderen van bijvoorbeeld spuitsneeuw.

  Specificaties

  Product
  Productnummer 507652
  Merk GAMMA
  Duurzaam Nee
  Algemeen
  Type artikel Stickerverwijderaar
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H312 + H332: Harmful in contact with skin or if inhaled.
  Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken