OK terpentine 1 liter

(1 klantreviews)
2.
75
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De OK terpentine 1 liter is geschikt voor het verdunnen van verf op terpentinebasis en het reinigen van kwasten. OK terpentine is ook geschikt voor het verwijderen van waslagen op het parket en het ontvetten van hardboard en mdf.

  Specificaties

  Product
  Productsoort Terpentine
  Productnummer 547476
  Gewicht product 785 gr
  Hoogte product 24.5 cm
  Lengte product 8.5 cm
  Breedte product 8.5 cm
  Merk OK
  Duurzaam Nee
  Algemeen
  Type artikel Terpentine
  Gebruik
  Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
  Toepassing Verdunnen
  Materiaal van doeloppervlak Verf
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Alle organen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken