Bayer wespenschuim spray 400 ml

11.
49
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Beoogd gebruik: Vliegende insecten
  • Type artikel: Wespenbestrijding

Specificaties

Product
Productsoort Wespenbestrijding
Productnummer 543497
Merk Bayer
Duurzaam Nee
Algemeen
Type artikel Wespenbestrijding
Gebruik
Beoogd gebruik Vliegende insecten
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
Reviews worden geladen

Recent bekeken