Griffon soldeervloeistof universeel S39 80 ml

5.
39
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Griffon S-39® Universal is een universele, zuurvrije soldeervloeistof. Dit soldeermiddel is geschikt voor het zachtsolderen van alle metalen in vrijwel alle toepassingsgebieden (exclusief aluminium en zijn legeringen). U kunt de soldeervloeistof gebruiken in combinatie met alle soorten massief tinsoldeer. Inhoud: 80ml

  Specificaties

  Product
  Productsoort Soldeervloeistof
  Productnummer 210636
  Gewicht product 73 gr
  Hoogte product 21.5 cm
  Lengte product 9.0 cm
  Breedte product 4.9 cm
  Type(nummer) S39
  Merk Griffon
  Duurzaam Nee
  Algemeen
  Materiaal Metaal
  Type artikel Soldeer & lasaccessoire
  Wecycle Nee
  Stibat Nee
  Gebruik
  Materiaal van doeloppervlak Metaal
  Beoogd gebruik Universeel
  Toepassing Solderen
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken